辰國

辰國
JIN Dynasty.jpg
辰國所在的位置
韓語名稱
諺文 진국
漢字 辰國
文觀部式 Jin-guk
馬-賴式 Chin'guk

辰國朝鮮半島南部的國家通稱。辰國被認為是三韓的前身,其都城可能在漢江之南。在《山海經·海內北經》:「蓋國在鉅燕南,倭北,倭屬燕。」蓋國大體上與辰國位置相當。

辰國被認為是像後來的三韓一樣的聯盟式的國家。漢武帝因衛滿朝鮮阻止辰國等鄰近小國入漢朝貢,於公元前109年(元封二年)發兵遠征朝鮮。滅亡衛滿朝鮮後,辰國發展成為三韓部落。從考古上看,辰國是遼寧青銅器文化的外延,其中以忠清道全羅道發現的遼寧青銅器為最多。

三韓中的辰韓與弁辰沿用了辰國的名字。馬韓曾宣稱自己是辰國之王。

最早關於辰國的記載為《後漢書》認為三韓之地「皆古之辰國也」,[1]三國志》也記載辰韓是「古之辰國也」。而同樣的三國志卷30《魏書·東夷傳》中有記載:「辰韓在馬韓之東,其耆老傳世,自言古之亡人避秦役來適韓國,馬韓割其東界地與之。有城柵,其言語不與馬韓同」,所以辰韓與辰國的關係就變得無法查證,而辰國被稱為古國,其究竟存在於什麼時候也有待考證。

也有觀點認為,在衛滿滅亡箕子朝鮮後,箕子朝鮮的准王逃亡馬韓部落建立的國家被稱為辰國,其地理位置也大體相當。[原創研究?]

《朝鮮上古史》中的辰國

朝鮮歷史 
韓國歷史系列條目
史前
時代
舊石器時代
新石器時代
櫛文土器時代
青銅器時代
無文土器時代
神話時代
桓國倍達國
檀君朝鮮
古朝鮮 辰國 箕子朝鮮
衛滿朝鮮
前三國
時代
三韓
耽羅三國
時代
伽倻
*
百濟

新羅

  林


統一新羅時代
(南北國)
長安國


後三國
時代
新羅


東丹國
後渤海
定安國
兀惹國
興遼國
大渤海
高麗王朝
   大為國
   武臣政權崔氏政權
   征東行省 雙城 東寧
   
朝鮮王朝
大韓帝國
日佔時期
朝鮮總督府
大韓民國臨時政府
朝鮮人民共和國
盟軍託管時期
駐朝鮮美國陸軍
司令部軍政廳
蘇聯民政廳
北朝鮮
人民委員會
大韓民國
(南韓)
朝鮮
民主主義
人民共和國

(北韓)

君主 · 首都 · 文化
南韓國寶 · 北韓國寶

Korea Map.svg  

日據朝鮮時,朝鮮民族主義學者申采浩在他1931年所著的《朝鮮上古史》中堅持認為辰國是檀君朝鮮的三個省("Three Confederate States of Gojoseon")之一,另外兩個省是弁朝鮮(Beonjoseon,公元前2333年-公元前108年)和馬朝鮮(Majoseon,公元前2333年-?)。這種設想是把三韓誇張和誇大為並不存在的三朝鮮。

關連歷史紀錄

主要史書都可以看到有關辰國的紀錄:在《三國志》裡,辰韓是從前的辰國而來的[2];在《後漢書》裡,合稱三韓的馬韓辰韓弁韓,都是從古時的辰國而來[3]

此外,《三國志》亦引用了《魏略》,指朝鮮的宰相歷谿卿因為向右渠王諫言不果,帶同二千餘戶居民出走辰國[4]。根據《漢書》記載,右渠王亦曾代表辰國出使西漢[5]

參考文獻

  1. ^ 《後漢書·卷八十五·東夷列傳第七十五》:韓有三種:一曰馬韓、二曰辰韓、三曰弁辰。馬韓在西,有五十四國,其北與樂浪,南與倭接,辰韓在東,十有二國,其北與濊貊接。弁辰在辰韓之南,亦十有二國,其南亦與倭接。凡七十八國,伯濟是其一國焉。大者萬餘戶,小者數千家,各在山海間,地合方四千餘里,東西以海為限,皆古之辰國也。
  2. ^ 《三國志·卷三十·魏書三十·烏丸鮮卑東夷傳第三十》:韓在帶方之南,東西以海為限,南與倭接,方可四千里。有三種,一曰馬韓,二曰辰韓,三曰弁韓。辰韓者,古之辰國也。
  3. ^ 《後漢書·卷八十五·東夷列傳第七十五》:有三種:一曰馬韓、二曰辰韓、三曰弁辰。馬韓在西,有五十四國,其北與樂浪,南與倭接,辰韓在東,十有二國,其北與濊貊接。弁辰在辰韓之南,亦十有二國,其南亦與倭接。凡七十八國,伯濟是其一國焉。大者萬餘戶,小者數千家,各在山海間,地合方四千餘里,東西以海為限,皆古之辰國也。
  4. ^ 《三國志注·卷三十·魏書三十·烏丸鮮卑東夷傳第三十》:魏略曰:初,右渠未破時,朝鮮相歷谿卿以諫右渠不用,東之辰國,時民隨出居者二千餘戶,亦與朝鮮貢蕃不相往來。
  5. ^ 《漢書·卷九十五·西南夷兩粵朝鮮傳第六十五》:傳子至孫右渠,所誘漢亡人滋多,又未嘗入見;真番、辰國欲上書見天子,又雍閼弗通。
  • Lee, C.-k. (1996). The bronze dagger culture of Liaoning province and the Korean peninsula. Korea Journal 36(4), 17-27. [1]
  • Lee, K.-b. (1984). A new history of Korea. Tr. by E.W. Wagner & E.J. Schulz, based on the 1979 rev. ed. Seoul: Ilchogak. ISBN 89-337-0204-0.
朝鮮半島朝代
傳疑/神話時代:桓國 | 倍達國(神市國) | 檀君朝鮮 | 辰國
信史時代:箕子朝鮮 | 衛滿朝鮮 | 馬韓 | 辰韓 | 弁韓 | 漢四郡 | 高句麗 | 新羅 | 百濟
中世至近代:後百濟 | 泰封 | 高麗 | 李氏朝鮮 – 大韓帝國) | 朝鮮日佔時期 / 大韓民國臨時政府
二戰後至今:朝鮮人民共和國 | 蘇聯民政廳 朝鮮民主主義人民共和國 / 美軍政廳 大韓民國